تبلیغات
دانلود تلاوت قرآن - شناسنامه سوره مطففین
 
دانلود تلاوت قرآن
اطلاعات کلی:
این سوره در مكه نازل شده و داراى 36 آیه است‏.
نامگذاری سوره:
1-مطفّفین (کم فروشان). به دلیل آیه 1 و مباحثی که در این سوره پیرامون کم فروشی و کاستن از وزن و کیل و کم گذاردن حق مردم است.
2-تطفیف. که همان کم فروشی و کم دادن است.
محتوا:
1- هشدار و تهدید شدید كم‏فروشان.
2- معاد و پاداشها و عذابها.
3- انکار قیامت عامل گناهان بزرگ.
4- سرنوشت دوزخی بدکاران و پاداش بهشتی نیكوكاران.
5- پاسخ استهزاى كافران نسبت به مؤمنان در قیامت.
ثواب قرائت:
پیامبر اكرم (ص) مى‏فرماید: هر كس سوره مطففین را بخواند، در روز قیامت خداوند او را از شراب طهور و زلال و خالص كه دست احدى به آن نرسیده است سیراب مى‏كند. (تفسیر مجمع البیان)
امام صادق (ع) فرمود: هر كس در نمازهاى فریضه خود سوره مطففین را بخواند، خداوند امنیت از عذاب دوزخ را در قیامت به او عطا مى‏كند، نه آتش دوزخ او را مى‏بیند و نه او آتش دوزخ را. (تفسیر نور الثقلین، ج5، ص527)
در صورتی که خواندن مقدمه‏اى براى انگیزه و عمل باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها : سوره متففین، ترتیل سوره متففین، معنای سوره متففین، تفسیر سوره متففین، تاویل سوره متففین، معانی سوره متففین، محل نزول سوره متففین، تعداد آیات سوره متففین، تعداد رکوع های سوره متففین، تعداد حزب های سوره متففین، تلاوت سوره متففینقرائت سوره متففین، تعداد احزاب سوره متففین، تعداد اجزای سوره متففین، ترجمه سوره متففین، تفسیر و تاویل سوره متففین، محل فرود سوره متففین، شان نزول سوره متففین، تجوید متففین، محتوای سوره متففین، اطلاعات سوره متففینمشخصات سوره متففین، نام گذاری سوره متففین، مکی یا مدنی بودن سوره متففین، ثواب قرائت سوره متففین، ثواب تلاوت سوره متففین، ثواب ترتیل سوره متففین، زمان نزول سوره متففین، ترتیل سوره متففین عبدالباسط، تلاوت سوره متففین عبدالباسط، قرائت سوره متففین عبدالباسط، سوره مبارکه متففین، ترتیل سوره مبارکه متففین، اعجاز سوره متففین، علائم سوره متففین، علائم وقف سوره متففین، تحلیل سوره متففین، تجریه و تحلیل سوره متففین، سوره مطففین، ترتیل سوره مطففین، معنای سوره مطففین، تفسیر سوره مطففین، تاویل سوره مطففین، معانی سوره مطففین، محل نزول سوره مطففین، تعداد آیات سوره مطففین، تعداد رکوع های سوره مطففین، تعداد حزب های سوره مطففین، تلاوت سوره مطففینقرائت سوره مطففین، تعداد احزاب سوره مطففین، تعداد اجزای سوره مطففین، ترجمه سوره مطففین، تفسیر و تاویل سوره مطففین، محل فرود سوره مطففین، شان نزول سوره مطففین، تجوید مطففین، محتوای سوره مطففین، اطلاعات سوره مطففینمشخصات سوره مطففین، نام گذاری سوره مطففین، مکی یا مدنی بودن سوره مطففین، ثواب قرائت سوره مطففین، ثواب تلاوت سوره مطففین، ثواب ترتیل سوره مطففین، زمان نزول سوره مطففین، ترتیل سوره مطففین عبدالباسط، تلاوت سوره مطففین عبدالباسط، قرائت سوره مطففین عبدالباسط، سوره مبارکه مطففین، ترتیل سوره مبارکه مطففین، اعجاز سوره مطففین، علائم سوره مطففین، علائم وقف سوره مطففین، تحلیل سوره مطففین، تجریه و تحلیل سوره مطففین، سوره مططفین، ترتیل سوره مططفین، معنای سوره مططفین، تفسیر سوره مططفین، تاویل سوره مططفین، معانی سوره مططفین، محل نزول سوره مططفین، تعداد آیات سوره مططفین، تعداد رکوع های سوره مططفین، تعداد حزب های سوره مططفین، تلاوت سوره مططفینقرائت سوره مططفین، تعداد احزاب سوره مططفین، تعداد اجزای سوره مططفین، ترجمه سوره مططفین، تفسیر و تاویل سوره مططفین، محل فرود سوره مططفین، شان نزول سوره مططفین، تجوید مططفین، محتوای سوره مططفین، اطلاعات سوره مططفینمشخصات سوره مططفین، نام گذاری سوره مططفین، مکی یا مدنی بودن سوره مططفین، ثواب قرائت سوره مططفین، ثواب تلاوت سوره مططفین، ثواب ترتیل سوره مططفین، زمان نزول سوره مططفین، ترتیل سوره مططفین عبدالباسط، تلاوت سوره مططفین عبدالباسط، قرائت سوره مططفین عبدالباسط، سوره مبارکه مططفین، ترتیل سوره مبارکه مططفین، اعجاز سوره مططفین، علائم سوره مططفین، علائم وقف سوره مططفین، تحلیل سوره مططفین، تجریه و تحلیل سوره مططفین، سوره متتفین، ترتیل سوره متتفین، معنای سوره متتفین، تفسیر سوره متتفین، تاویل سوره متتفین، معانی سوره متتفین، محل نزول سوره متتفین، تعداد آیات سوره متتفین، تعداد رکوع های سوره متتفین، تعداد حزب های سوره متتفین، تلاوت سوره متتفینقرائت سوره متتفین، تعداد احزاب سوره متتفین، تعداد اجزای سوره متتفین، ترجمه سوره متتفین، تفسیر و تاویل سوره متتفین، محل فرود سوره متتفین، شان نزول سوره متتفین، تجوید متتفین، محتوای سوره متتفین، اطلاعات سوره متتفینمشخصات سوره متتفین، نام گذاری سوره متتفین، مکی یا مدنی بودن سوره متتفین، ثواب قرائت سوره متتفین، ثواب تلاوت سوره متتفین، ثواب ترتیل سوره متتفین، زمان نزول سوره متتفین، ترتیل سوره متتفین عبدالباسط، تلاوت سوره متتفین عبدالباسط، قرائت سوره متتفین عبدالباسط، سوره مبارکه متتفین، ترتیل سوره مبارکه متتفین، اعجاز سوره متتفین، علائم سوره متتفین، علائم وقف سوره متتفین، تحلیل سوره متتفین، تجریه و تحلیل سوره متتفین، سوره متفین، ترتیل سوره متفین، معنای سوره متفین، تفسیر سوره متفین، تاویل سوره متفین، معانی سوره متفین، محل نزول سوره متفین، تعداد آیات سوره متفین، تعداد رکوع های سوره متفین، تعداد حزب های سوره متفین، تلاوت سوره متفینقرائت سوره متفین، تعداد احزاب سوره متفین، تعداد اجزای سوره متفین، ترجمه سوره متفین، تفسیر و تاویل سوره متفین، محل فرود سوره متفین، شان نزول سوره متفین، تجوید متفین، محتوای سوره متفین، اطلاعات سوره متفینمشخصات سوره متفین، نام گذاری سوره متفین، مکی یا مدنی بودن سوره متفین، ثواب قرائت سوره متفین، ثواب تلاوت سوره متفین، ثواب ترتیل سوره متفین، زمان نزول سوره متفین، ترتیل سوره متفین عبدالباسط، تلاوت سوره متفین عبدالباسط، قرائت سوره متفین عبدالباسط، سوره مبارکه متفین، ترتیل سوره مبارکه متفین، اعجاز سوره متفین، علائم سوره متفین، علائم وقف سوره متفین، تحلیل سوره متفین، تجریه و تحلیل سوره متفین، سوره مطفین، ترتیل سوره مطفین، معنای سوره مطفین، تفسیر سوره مطفین، تاویل سوره مطفین، معانی سوره مطفین، محل نزول سوره مطفین، تعداد آیات سوره مطفین، تعداد رکوع های سوره مطفین، تعداد حزب های سوره مطفین، تلاوت سوره مطفینقرائت سوره مطفین، تعداد احزاب سوره مطفین، تعداد اجزای سوره مطفین، ترجمه سوره مطفین، تفسیر و تاویل سوره مطفین، محل فرود سوره مطفین، شان نزول سوره مطفین، تجوید مطفین، محتوای سوره مطفین، اطلاعات سوره مطفینمشخصات سوره مطفین، نام گذاری سوره مطفین، مکی یا مدنی بودن سوره مطفین، ثواب قرائت سوره مطفین، ثواب تلاوت سوره مطفین، ثواب ترتیل سوره مطفین، زمان نزول سوره مطفین، ترتیل سوره مطفین عبدالباسط، تلاوت سوره مطفین عبدالباسط، قرائت سوره مطفین عبدالباسط، سوره مبارکه مطفین، ترتیل سوره مبارکه مطفین، اعجاز سوره مطفین، علائم سوره مطفین، علائم وقف سوره مطفین، تحلیل سوره مطفین، تجریه و تحلیل سوره مطفین،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 10 مرداد 1396 03:31 ق.ظ
Wow, superb weblog layout! How lengthy have you been running a blog for?
you make running a blog glance easy. The overall look of your website is
magnificent, let alone the content material!
جمعه 11 فروردین 1396 11:45 ق.ظ
Heya! I'm at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through
your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه