تبلیغات
دانلود تلاوت قرآن - شناسنامه سوره مطففین
 
دانلود تلاوت قرآن
اطلاعات کلی:
این سوره در مكه نازل شده و داراى 36 آیه است‏.
نامگذاری سوره:
1-مطفّفین (کم فروشان). به دلیل آیه 1 و مباحثی که در این سوره پیرامون کم فروشی و کاستن از وزن و کیل و کم گذاردن حق مردم است.
2-تطفیف. که همان کم فروشی و کم دادن است.
محتوا:
1- هشدار و تهدید شدید كم‏فروشان.
2- معاد و پاداشها و عذابها.
3- انکار قیامت عامل گناهان بزرگ.
4- سرنوشت دوزخی بدکاران و پاداش بهشتی نیكوكاران.
5- پاسخ استهزاى كافران نسبت به مؤمنان در قیامت.
ثواب قرائت:
پیامبر اكرم (ص) مى‏فرماید: هر كس سوره مطففین را بخواند، در روز قیامت خداوند او را از شراب طهور و زلال و خالص كه دست احدى به آن نرسیده است سیراب مى‏كند. (تفسیر مجمع البیان)
امام صادق (ع) فرمود: هر كس در نمازهاى فریضه خود سوره مطففین را بخواند، خداوند امنیت از عذاب دوزخ را در قیامت به او عطا مى‏كند، نه آتش دوزخ او را مى‏بیند و نه او آتش دوزخ را. (تفسیر نور الثقلین، ج5، ص527)
در صورتی که خواندن مقدمه‏اى براى انگیزه و عمل باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها : سوره متففین، ترتیل سوره متففین، معنای سوره متففین، تفسیر سوره متففین، تاویل سوره متففین، معانی سوره متففین، محل نزول سوره متففین، تعداد آیات سوره متففین، تعداد رکوع های سوره متففین، تعداد حزب های سوره متففین، تلاوت سوره متففینقرائت سوره متففین، تعداد احزاب سوره متففین، تعداد اجزای سوره متففین، ترجمه سوره متففین، تفسیر و تاویل سوره متففین، محل فرود سوره متففین، شان نزول سوره متففین، تجوید متففین، محتوای سوره متففین، اطلاعات سوره متففینمشخصات سوره متففین، نام گذاری سوره متففین، مکی یا مدنی بودن سوره متففین، ثواب قرائت سوره متففین، ثواب تلاوت سوره متففین، ثواب ترتیل سوره متففین، زمان نزول سوره متففین، ترتیل سوره متففین عبدالباسط، تلاوت سوره متففین عبدالباسط، قرائت سوره متففین عبدالباسط، سوره مبارکه متففین، ترتیل سوره مبارکه متففین، اعجاز سوره متففین، علائم سوره متففین، علائم وقف سوره متففین، تحلیل سوره متففین، تجریه و تحلیل سوره متففین، سوره مطففین، ترتیل سوره مطففین، معنای سوره مطففین، تفسیر سوره مطففین، تاویل سوره مطففین، معانی سوره مطففین، محل نزول سوره مطففین، تعداد آیات سوره مطففین، تعداد رکوع های سوره مطففین، تعداد حزب های سوره مطففین، تلاوت سوره مطففینقرائت سوره مطففین، تعداد احزاب سوره مطففین، تعداد اجزای سوره مطففین، ترجمه سوره مطففین، تفسیر و تاویل سوره مطففین، محل فرود سوره مطففین، شان نزول سوره مطففین، تجوید مطففین، محتوای سوره مطففین، اطلاعات سوره مطففینمشخصات سوره مطففین، نام گذاری سوره مطففین، مکی یا مدنی بودن سوره مطففین، ثواب قرائت سوره مطففین، ثواب تلاوت سوره مطففین، ثواب ترتیل سوره مطففین، زمان نزول سوره مطففین، ترتیل سوره مطففین عبدالباسط، تلاوت سوره مطففین عبدالباسط، قرائت سوره مطففین عبدالباسط، سوره مبارکه مطففین، ترتیل سوره مبارکه مطففین، اعجاز سوره مطففین، علائم سوره مطففین، علائم وقف سوره مطففین، تحلیل سوره مطففین، تجریه و تحلیل سوره مطففین، سوره مططفین، ترتیل سوره مططفین، معنای سوره مططفین، تفسیر سوره مططفین، تاویل سوره مططفین، معانی سوره مططفین، محل نزول سوره مططفین، تعداد آیات سوره مططفین، تعداد رکوع های سوره مططفین، تعداد حزب های سوره مططفین، تلاوت سوره مططفینقرائت سوره مططفین، تعداد احزاب سوره مططفین، تعداد اجزای سوره مططفین، ترجمه سوره مططفین، تفسیر و تاویل سوره مططفین، محل فرود سوره مططفین، شان نزول سوره مططفین، تجوید مططفین، محتوای سوره مططفین، اطلاعات سوره مططفینمشخصات سوره مططفین، نام گذاری سوره مططفین، مکی یا مدنی بودن سوره مططفین، ثواب قرائت سوره مططفین، ثواب تلاوت سوره مططفین، ثواب ترتیل سوره مططفین، زمان نزول سوره مططفین، ترتیل سوره مططفین عبدالباسط، تلاوت سوره مططفین عبدالباسط، قرائت سوره مططفین عبدالباسط، سوره مبارکه مططفین، ترتیل سوره مبارکه مططفین، اعجاز سوره مططفین، علائم سوره مططفین، علائم وقف سوره مططفین، تحلیل سوره مططفین، تجریه و تحلیل سوره مططفین، سوره متتفین، ترتیل سوره متتفین، معنای سوره متتفین، تفسیر سوره متتفین، تاویل سوره متتفین، معانی سوره متتفین، محل نزول سوره متتفین، تعداد آیات سوره متتفین، تعداد رکوع های سوره متتفین، تعداد حزب های سوره متتفین، تلاوت سوره متتفینقرائت سوره متتفین، تعداد احزاب سوره متتفین، تعداد اجزای سوره متتفین، ترجمه سوره متتفین، تفسیر و تاویل سوره متتفین، محل فرود سوره متتفین، شان نزول سوره متتفین، تجوید متتفین، محتوای سوره متتفین، اطلاعات سوره متتفینمشخصات سوره متتفین، نام گذاری سوره متتفین، مکی یا مدنی بودن سوره متتفین، ثواب قرائت سوره متتفین، ثواب تلاوت سوره متتفین، ثواب ترتیل سوره متتفین، زمان نزول سوره متتفین، ترتیل سوره متتفین عبدالباسط، تلاوت سوره متتفین عبدالباسط، قرائت سوره متتفین عبدالباسط، سوره مبارکه متتفین، ترتیل سوره مبارکه متتفین، اعجاز سوره متتفین، علائم سوره متتفین، علائم وقف سوره متتفین، تحلیل سوره متتفین، تجریه و تحلیل سوره متتفین، سوره متفین، ترتیل سوره متفین، معنای سوره متفین، تفسیر سوره متفین، تاویل سوره متفین، معانی سوره متفین، محل نزول سوره متفین، تعداد آیات سوره متفین، تعداد رکوع های سوره متفین، تعداد حزب های سوره متفین، تلاوت سوره متفینقرائت سوره متفین، تعداد احزاب سوره متفین، تعداد اجزای سوره متفین، ترجمه سوره متفین، تفسیر و تاویل سوره متفین، محل فرود سوره متفین، شان نزول سوره متفین، تجوید متفین، محتوای سوره متفین، اطلاعات سوره متفینمشخصات سوره متفین، نام گذاری سوره متفین، مکی یا مدنی بودن سوره متفین، ثواب قرائت سوره متفین، ثواب تلاوت سوره متفین، ثواب ترتیل سوره متفین، زمان نزول سوره متفین، ترتیل سوره متفین عبدالباسط، تلاوت سوره متفین عبدالباسط، قرائت سوره متفین عبدالباسط، سوره مبارکه متفین، ترتیل سوره مبارکه متفین، اعجاز سوره متفین، علائم سوره متفین، علائم وقف سوره متفین، تحلیل سوره متفین، تجریه و تحلیل سوره متفین، سوره مطفین، ترتیل سوره مطفین، معنای سوره مطفین، تفسیر سوره مطفین، تاویل سوره مطفین، معانی سوره مطفین، محل نزول سوره مطفین، تعداد آیات سوره مطفین، تعداد رکوع های سوره مطفین، تعداد حزب های سوره مطفین، تلاوت سوره مطفینقرائت سوره مطفین، تعداد احزاب سوره مطفین، تعداد اجزای سوره مطفین، ترجمه سوره مطفین، تفسیر و تاویل سوره مطفین، محل فرود سوره مطفین، شان نزول سوره مطفین، تجوید مطفین، محتوای سوره مطفین، اطلاعات سوره مطفینمشخصات سوره مطفین، نام گذاری سوره مطفین، مکی یا مدنی بودن سوره مطفین، ثواب قرائت سوره مطفین، ثواب تلاوت سوره مطفین، ثواب ترتیل سوره مطفین، زمان نزول سوره مطفین، ترتیل سوره مطفین عبدالباسط، تلاوت سوره مطفین عبدالباسط، قرائت سوره مطفین عبدالباسط، سوره مبارکه مطفین، ترتیل سوره مبارکه مطفین، اعجاز سوره مطفین، علائم سوره مطفین، علائم وقف سوره مطفین، تحلیل سوره مطفین، تجریه و تحلیل سوره مطفین،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:28 ب.ظ

Great facts. Cheers!
look here cialis cheap canada cialis 100mg suppliers canadian cialis free cialis generic low dose cialis side effects of cialis cialis rckenschmerzen cialis kaufen cialis tablets cialis kamagra levitra
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:32 ب.ظ

Thanks! Very good stuff.
canadian pharmacy viagra brand buy viagra 25mg canadian pharmacy king northwestpharmacy legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy cialis canadian pharmacies-24h trust pharmacy canada are canadian online pharmacies safe drugs for sale in canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:19 ق.ظ

This is nicely put! !
sildenafil without prescription uk how can i get viagra online where can i buy viagra uk buy viagra online without rx buying viagra online australia buy viagra without prescription uk buy viagra online canadian pharmacy how to buy viagra cheap where to buy viagra on line where to buy viagra uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:12 ق.ظ

You made your position quite nicely..
cialis 30 day trial coupon cialis therapie cialis generisches kanada safe dosage for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis 10mg prix pharmaci cialis patent expiration cialis canadian drugs best generic drugs cialis cialis 100 mg 30 tablet
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:42 ب.ظ

Cheers. Ample posts!

miglior cialis generico acquistare cialis internet cialis rezeptfrei cialis canada on line cialis sicuro in linea comprar cialis 10 espa241a buying cialis on internet cialis australia org trusted tabled cialis softabs try it no rx cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:10 ق.ظ

This is nicely put! .
cialis professional from usa cialis preise schweiz safe site to buy cialis online how does cialis work cialis soft tabs for sale we choice cialis uk cialis professional yohimbe cialis generic tadalafil buy prix cialis once a da cialis en mexico precio
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:24 ب.ظ
Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a
captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?

Thanks a lot!
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:48 ب.ظ

Whoa quite a lot of valuable info!
cialis 5 mg cialis without a doctor's prescription compare prices cialis uk cialis in sconto how does cialis work cialis arginine interactio buying cialis in colombia cialis 100 mg 30 tablet trusted tabled cialis softabs miglior cialis generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:32 ق.ظ

Great write ups, Cheers!
pharmacies buy sildenafil online cheap how can you buy viagra online viagra online pharmacy buy viagra from usa sildenafil price uk buy sildenafil citrate online buy viagra superdrug buy real viagra online without prescription order cheap viagra online
جمعه 17 فروردین 1397 07:15 ب.ظ

Terrific advice. Cheers.
we recommend cialis best buy cialis 200 dollar savings card il cialis quanto costa cialis professional yohimbe cialis coupon get cheap cialis buy online cialis 5mg cialis daily new zealand cialis uk cialis 05
سه شنبه 10 مرداد 1396 03:31 ق.ظ
Wow, superb weblog layout! How lengthy have you been running a blog for?
you make running a blog glance easy. The overall look of your website is
magnificent, let alone the content material!
جمعه 11 فروردین 1396 11:45 ق.ظ
Heya! I'm at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through
your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه